Thông tư qui định, thiết bị in chứng từ bán hàng phải bảo đảm các yêu cầu sau: Bảo đảm tình trạng kĩ thuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất và hoạt động tốt; chỉ in được chứng từ khi kết thúc quá trình bơm xăng dầu cho khách hàng; các thông tin bắt buộc in trên chứng từ bán hàng gồm: Tên cơ sở bán hàng, địa chỉ; kiểu, kí hiệu, số serial của cột đo xăng dầu; phút, giờ, ngày, tháng, năm bán hàng; loại xăng dầu, số lượng, đơn giá, tổng số tiền xăng, dầu đã bán; không có cơ cấu, chức năng tác động làm thay đổi thông tin in trên chứng từ bán hàng, thay đổi đặc tính kĩ thuật đo lường của cột đo xăng dầu.

Sai số đo lường không vượt quá 1,5 lần giới hạn cho phép

Thương nhân nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, tồn trữ, vận chuyển xăng dầu phải thực hiện các quy định về đo lường. Cụ thể, phương tiện đo được sử dụng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các yêu cầu: các bộ phận, chi tiết của phương tiện đo phải phù hợp với mẫu đã được phê duyệt theo quy định; các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường cơ bản của phương tiện đo phải được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ chức kiểm định; có phạm vi đo phù hợp với lượng xăng dầu cần đo; đã được kiểm định theo qui định của pháp luật về đo lường; chứng chỉ kiểm định phải còn thời hạn giá trị.

Sai số kết quả đo lượng xăng dầu không được vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số cho phép của phương tiện đo hoặc của hệ thống đo. Kết quả đo lượng xăng dầu phải được quy đổi về điều kiện cơ sở (nhiệt độ cơ sở là 15ºC và áp suất cơ sở là 101325Pa.

Tự kiểm tra ít nhất 1 lần với phương tiện đo định kì theo tháng

Thương nhân bán lẻ xăng dầu phải thực hiện các qui định về đo lường như: Cột đo xăng dầu được sử dụng để xác định lượng xăng dầu trong mua bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá nhân phải bảo đảm các bộ phận, chi tiết, chức năng của cột đo xăng dầu phải phù hợp với mẫu đã được phê duyệt; trường hợp kiểm định lần đầu tiên trước khi đưa vào sử dụng, các bộ phận, chi tiết của cột đo xăng dầu phải bảo đảm mới 100%; các bộ phận, chi tiết, chức năng có khả năng can thiệp làm thay đổi các đặc tính kĩ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu phải được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ chức kiểm định; không được phép sử dụng các phương tiện, thiết bị có thể tác động làm thay đổi các đặc tính kĩ thuật đo lường chính của cột đo xăng dầu...

Đồng thời, có sẵn các ca đong, bình đong có dung tích 1L, 2L, 5L, 10L và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kì theo qui định; xây dựng kế hoạch và định kì theo tháng thực hiện tự kiểm tra ít nhất 1 lần đối với phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo để bảo đảm lượng xăng dầu trong bán lẻ cho khách hàng phù hợp với qui định tương ứng.

Ngoài ra, Thông tư cũng qui định về chất lượng trong kinh doanh xăng dầu như: lấy mẫu, niêm phong mẫu, lưu mẫu và thử nghiệm mẫu khi vận chuyển hoặc giao nhận xăng dầu; quản lí chất lượng xăng dầu nhập khẩu; quản lí chất lượng xăng dầu sản xuất, pha chế trong nước; quản lí chất lượng xăng dầu tại thương nhân phân phối, tổng đại lí; quản lí chất lượng xăng dầu tại đại lí, thương nhân nhận quyền bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng dầu; quản lí chất lượng xăng dầu trong kinh doanh dịch vụ vận chuyển xăng dầu...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2016.

Theo VPG