Trả lời: Tại điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015), hướng dẫn nghĩa vụ thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

Căn cứ quy định trên, trường hợp chủ doanh nghiệp là cá nhân nước ngoài khi nhận được lợi nhuận do tham gia góp vốn vào Công ty TNHH hai thành viên trở lên tại Việt Nam thì phải nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn theo thuế suất 5% tính trên số lợi tức được hưởng. Công ty trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả cho cá nhân và kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hỏi: Hàng năm các bên thuê cơ sở hạ tầng phải nộp số tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước thông qua công ty. Vậy khoản thu trên công ty có phải lập hóa đơn không, mức thuế suất như thế nào?

Trả lời: Tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản không phải kê khai giá trị gia tăng (GTGT). Trường hợp các bên thuê cơ sở hạ tầng nộp tiền thuê đất cho nhà nước thông qua công ty thì đây là khoản thu hộ, chi hộ nên không thuộc đối tượng phải kê khai thuế GTGT. Khi thu hộ tiền thuê đất của các Bên thuê cơ sở hạ tầng. Công ty lập chứng từ thu theo quy định và không phải lập hóa đơn./.