Trong quá trình phát triển theo quản trị minh bạch, VietCredit nhận thấy rõ tầm quan trọng và cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị và quy chế quản trị nội bộ.

VietCredit tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của VietCredit diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: V.C

Với việc quản trị nội bộ doanh nghiệp tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa trong mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc (BGĐ), các cổ đông và bên có quyền lợi liên quan đến công ty, từ đó, tạo nên định hướng và sự kiểm soát tiến trình phát triển. Quản trị tốt sẽ thúc đẩy hoạt động, góp phần tích cực vào việc tăng cường giá trị của công ty và phát triển bền vững.

Trên cơ sở các quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan, HĐQT đã thực hiện rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế tổ chức và các hoạt động của HĐQT và xây dựng quy chế quản trị nội bộ.

Do đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022, Ban HĐQT VietCredit thông qua quyết nghị: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, xây dựng quy chế quản trị nội bộ và các dự thảo toàn văn điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ; giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết; ban hành điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của quản trị nội bộ.

Đại diện VietCredit cho biết, bối cảnh hoạt động đầu tư đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được nhà đầu tư quan tâm. Điều này đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho các doanh nghiệp niêm yết. Vì vậy, muốn trở nên hấp dẫn, thu hút các nguồn lực mới để tăng trưởng, doanh nghiệp niêm yết phải thể hiện được vai trò quản trị tốt của mình.

"VietCredit cũng xác định rằng, quản trị công ty không phải là công việc có thể thực hiện trong ngắn hạn mà là quá trình cải tiến liên tục. Vì vậy VietCredit thường xuyên rà soát lại cơ cấu, quy trình, quy chế quản trị để kịp thời có những sửa đổi và bổ sung theo các quy định mới của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, giúp việc quản trị hiệu quả hơn”, đại diện công ty nói.

Thực hiện hành trình chuyển đổi số

Nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản trị cũng như xây dựng nền móng vững chắc, tạo tiền đề cho nền tảng phát triển kinh doanh, năm 2022, VietCredit chính thức bắt đầu hành trình chuyển đổi số nhằm hướng đến thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên số hóa, mang đến sự hài lòng cho khách hàng thông qua các trải nghiệm sử dụng nền tảng dữ liệu và công nghệ.

Không chỉ số hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, VietCredit cũng chú trọng thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong quản trị điều hành và tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ, để tăng cường năng lực quản trị rủi ro cũng như cải thiện chất lượng tín dụng. Việc chuyển đổi này hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với công ty trong việc thực hiện mục tiêu đưa VietCredit trở thành công ty tài chính hàng đầu về Digital Lending tại Việt Nam.