Theo đó, đại hội cổ đồng của VietinBank Securities đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020; lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021; phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu từ số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại 31/12/2021 và số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại 31/12/2021 của công ty.

VietinBank Securities thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên gần 1.500 tỷ đồng
Ông Trần Phúc Vinh - Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Securities (giữa), điều hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần năm 2022.
Cũng trong khuôn khổ đại hội, các cổ đông còn thực hiện bỏ phiếu bầu bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị độc lập là bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Bà Hằng cũng đã có 30 năm công tác tại Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Cụ thể, số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ, chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 và lợi nhuận đã thực hiện sau thuế, trích quỹ năm 2021 là 25.234.202 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 21,96%).

Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tại ngày 31/12/2021 là 4.286.137 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 3,73%).

Số cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là số dư Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ tại ngày 31/12/2021 là 4.286.137 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành 3,73%).

Như vậy, mức vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1.487,5 tỷ đồng./.