Thông tư liên tịch số 43 áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, kinh doanh xe, kiểm tra, thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu và chứng nhận dán nhãn năng lượng xe.

Các loại xe thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên tịch số 43 phải được dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường. Giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu được cấp cho kiểu loại xe là căn cứ thực hiện việc dán nhãn năng lượng cho tất cả các xe cùng kiểu loại. Việc thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu xe được thực hiện độc lập hoặc kết hợp với thử nghiệm khí thải.

Kiểu loại xe trước khi dán nhãn năng lượng phải được thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu. Chứng nhận dán nhãn năng lượng của xe có thể thực hiện độc lập hoặc tiến hành đồng thời với chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Hồ sơ để đăng ký đăng ký kiểm tra, chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe nhập khẩu gồm có một bản đăng ký mức tiêu thụ nhiên liệu của kiểu loại xe và một bản chính báo cáo thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu do cơ sở thử nghiệm cấp đối với trường hợp thử nghiệm trong nước; hoặc bản sao báo cáo thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu do cơ sở thử nghiệm nước ngoài cấp có xác nhận của cơ sở nhập khẩu; hoặc tài liệu chứng minh mức tiêu thụ nhiên liệu, được cấp trong thời hạn không quá 3 năm.

Đối với các xe nhập khẩu có cùng kiểu loại với kiểu loại xe đã được kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu còn hiệu lực thì không phải cung cấp báo cáo thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu hoặc báo cáo thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu hoặc tài liệu chứng minh mức tiêu thụ nhiên liệu, được cấp trong thời hạn không quá 3 năm./.

Theo customs.gov.vn