hải quan

Cán bộ hải quan rà soát, kiểm tra tờ khai nhập khẩu để chống gian lận thuế. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan cho biết, theo Nghị quyết 178/NQ-CP (ngày 12/12/2020) thì: "Chính phủ thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mà doanh nghiệp (DN) có đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khấu để thuê DN khác gia công hoặc thuê DN khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bản thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu, hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài, thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu I07/20I6/QH13.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan hoàn trả số tiền thuế ấn định mà DN đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuế ấn định; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Theo đó, đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 01/9/2016 (ngày Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có hiệu lực), DN có đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để thuê DN khác gia công hoặc thuê DN khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu, hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài, thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Để thực hiện chỉ đạo nêu trên, Tổng cục Hải quan giao các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu của DN sử dụng hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

Trường hợp DN nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc đối tượng có dấu hiệu rủi ro, DN nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị hoặc xuất khẩu sản phẩm tăng, giảm bất thường so với năng lực sản xuất, số liệu quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư, hàng hóa xuất khẩu có sự chênh lệch bất thường so với số liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan thì thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở DN để xác định hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được sử dụng đúng mục đích, miễn thuế đúng quy định của pháp luật thuế.

Đặc biệt là đối với DN nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu đưa đi thuê DN khác gia công, không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách…/.

Ngọc Linh