phát triển cây công nghiệp tại Bình Phước

Bộ Tài chính sẽ làm việc trực tiếp với đơn vị chức năng của tỉnh Bình Phước để xác định mức độ khó khăn của thu ngân sách liên quan đến đánh thuế giá trị gia tăng đối với sản phầm nông nghiệp. Ảnh: sggp.org.vn

Đây là nội dung chính trong công văn số 5479 của Bộ Tài chính vừa gửi UBND tỉnh Bình Phước.

Việc tạm cấp số tiền này cho ngân sách tỉnh Bình Phước dựa trên căn cứ kết quả thẩm định nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương, một số chế độ phụ cấp năm 2013 cũng như kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2013 của tỉnh Bình Phước.

Bộ Tài chính cũng cho biết, với những khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2014 liên quan đến việc đánh thuế giá trị gia tăng lên các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến hoặc qua sơ chế… Bộ Tài chính sẽ cử đoàn công tác của Tổng cục Thuế, Vụ Ngân sách Nhà nước làm việc trực tiếp với các đơn vị chức năng liên quan của địa phương, nhằm xác định mức độ, nguyên nhân ảnh hưởng để trình Thủ tướng quyết định.

Trường hợp Bình Phước khó khăn trong cân đối thu, chi ngân sách, do nguồn thu ngân sách địa phương chưa tập trung kịp và do ảnh hưởng của việc thực hiện Nghị định 209 và Thông tư 219 liên quan đến Luật Thuế Giá trị gia tăng, cần có báo cáo bằng văn để Bộ Tài chính xem xét, điều chỉnh tiến độ rút trợ cấp cân đối ngân sách năm 2014, để Tỉnh có nguồn tiền thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Uyên Linh