2 cách đóng, nộp bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình