Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.
Cơ quan hải quan lấy sự hài lòng của doanh nghiệp là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá hiệu quả hoạt động.

Kế hoạch tập trung vào 5 hoạt động gồm: thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp; tham vấn doanh nghiệp và các bên liên quan; giám sát thực thi pháp luật; hợp tác hải quan - doanh nghiệp.

Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2024 nhằm tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan nắm bắt được đầy đủ, kịp thời các chính sách, quy định pháp luật về hải quan, về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mới được ban hành; qua đó đồng hành cùng cơ quan hải quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về hải quan, phương thức quản lý, chất lượng phục vụ của cơ quan hải quan các cấp; tham gia thực hiện các chương trình, đề án về cải cách, hiện đại hóa hải quan, kế hoạch cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành Hải quan liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường hợp tác hải quan - doanh nghiệp để góp phần nâng cao năng lực quản lý và thực thi pháp luật của mỗi bên; lấy sự hài lòng của doanh nghiệp là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hải quan.

Đáng chú ý, trong việc hợp tác hải quan - doanh nghiệp, cơ quan hải quan các cấp đẩy mạnh hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan để thực hiện các nội dung về: công tác quản lý nhà nước về hải quan theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng hải quan số, hải quan thông minh trong thời gian tới; nâng cao năng lực nhận diện một số loại hàng hóa; quy định pháp luật, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ; thủ tục miễn, giảm, hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đồng thời, kế hoạch đề ra tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác đối với các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận với cơ quan hải quan; tăng cường và mở rộng hợp tác với khối hiệp hội, doanh nghiệp là: FDI, có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng năm lớn, có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (nộp thuế lớn, sử dụng nhiều lao động, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh...); chú trọng hợp tác với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Việc thực hiện theo hướng đổi mới cách thức hợp tác đối tác theo hướng đi vào thực chất; xây dựng quan hệ hợp tác hải quan - doanh nghiệp dựa trên thế mạnh, năng lực, nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp và các bên có liên quan.