kiểm tra hàng hóa

Cán bộ hải quan kiểm tra, đối chiếu hồ sơ hàng hóa XNK. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, Tổng cục Hải quan kiến nghị, đề xuất với Chính phủ 6 giải pháp quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động hải quan, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tạo thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK); đồng thời ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại có hiệu quả.

Thứ nhất, đề nghị Chính phủ cho phép thành lập Cục Kiểm định hải quan thực hiện công tác phân tích, phân loại hàng hóa XNK và thực hiện quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa XNK.

Thứ hai, cho phép thành lập Cục Quản lý rủi ro (trên cơ sở nâng cấp Ban Quản lý rủi ro hiện tại) để thống nhất quản lý việc áp dụng quản lý rủi ro từ Tổng cục Hải quan đến các chi cục hải quan. Đây là giải pháp quản lý hoạt động XNK một cách hệ thống trước, trong và sau thông quan hàng hóa.

Thứ ba, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành thực sự vào cuộc, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai các nội dung nêu tại công văn số 15407/BTC-TCHQ ngày 24/10/2014, để thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng.

Thứ tư, nhằm ngăn chặn buôn lậu, ngành Hải quan kiến nghị Chính phủ xem xét dừng việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu dưới hình thức mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới có giá trị không quá 2 triệu đồng/1 người/1 ngày/1 lượt, nhằm siết chặt hoạt động thương mại biên giới, tránh bị một số đối tượng lợi dụng trốn thuế.

Thứ năm, đề nghị Chính phủ tổ chức tổng kết thực hiện cơ chế, chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh và Khu kinh tế- thương mại đặc biệt Lao Bảo, Quảng Trị qua đó có biện pháp phù hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại từ hoạt động bán hàng miễn thuế cho khách du lịch tham quan khu phi thuế quan, khu kinh tế cửa khẩu.

Thứ sáu, khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Luật Hải quan năm 2014 và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, hồ sơ hải quan và hồ sơ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành là hồ sơ điện tử.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chuẩn bị mọi mặt để kiểm tra hồ sơ điện tử, không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình bản giấy về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Đảm bảo sự thống nhất trong việc cải cách hành chính, giảm thủ tục giấy tờ, tạo thông thoáng cho DN.

Hải Anh