KBNN

Công tác thanh tra, kiểm tra luôn được Kho bạc Nhà nước coi là nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh minh họa: KBNN Đà Nẵng

Trong 439 cuộc thanh tra, kiểm tra, có 8 cuộc thuộc kế hoạch kỳ trước chuyển sang, còn lại là các cuộc thanh tra, kiểm tra thuộc kế hoạch năm 2021.

Theo báo cáo từ Kho bạc Nhà nước, qua thanh tra, kiểm tra, toàn hệ thống đã phát hiện 118 tổ chức, cá nhân vi phạm với tổng số tiền vi phạm là 14,5 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi 654 triệu đồng (gồm kiến nghị thu về ngân sách nhà nước 394 triệu đồng, thu về tổ chức, đơn vị 260 triệu đồng), kiến nghị xử lý khác trên 13,9 tỷ đồng. Đồng thời ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 41 triệu đồng.

Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 14,6 tỷ đồng gồm: 650 triệu đồng thu nộp ngân sách nhà nước, xử lý vi phạm khác gần 14 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 33 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng báo cáo từ Kho bạc Nhà nước cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn hệ thống đã xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đối với 2 giám đốc và 4 phó giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện.

Vân Hà