Bà Phạm Kiều Oanh – Giám đốc CSIP cho biết, doanh nghiệp xã hội (DNXH) hiện được đánh giá là một cách tiếp cận sáng tạo nhằm hỗ trợ Chính phủ trong việc cung cấp các dịch vụ công tới những cộng đồng khó khăn, cũng như hỗ trợ các DN, các tổ chức xã hội có hướng phát triển bền vững và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, nội dung về DNXH đang từng bước được thông qua trong quá trình xây dựng Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của DNXH tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, SESP 2014 tiếp tục nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các DNXH trong những giai đoạn phát triển quan trọng, giúp tăng hiệu quả lao động và tác động tích cực của DN đến cộng đồng.

Những hỗ trợ và đầu tư của SESP 2014 tập trung vào các lĩnh vực: tài chính (vốn hạt giống); hội thảo nâng cao năng lực; tư vấn kinh doanh, bán hàng phát triển tổ chức, pháp lý, tài chính; kết nối các nguồn lực phi tài chính (chuyên gia, cộng tác viên, đối tác); quảng bá DNXH rộng rãi tới cộng đồng...

Các DNXH tham gia SESP 2014 có thể tham gia ở 2 giai đoạn: Ươm tạo DNXH và tăng tốc phát triển DNXH.

Cụ thể, giai đoạn ươm tạo DNXH sẽ dành hỗ trợ tối đa cho 5 DNXH với gói hỗ trợ ban đầu (gồm: đào tạo kỹ năng phát triển DNXH và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh) và 3 DNXH với gói hỗ trợ chuyên sâu (gồm 10.000 USD vốn hạt giống - tài trợ không hoàn lại và các hỗ trợ phi tài chính khác).

Giai đoạn Tăng tốc phát triển DNXH sẽ dành hỗ trợ tối đa cho 3 DNXH với gói hỗ trợ ban đầu (gồm: đào tạo kỹ năng phát triển DNXH và phương pháp lập kế hoạch kinh doanh) và 1 DNXH với gói hỗ trợ chuyên sâu (gồm 30.000 USD vốn hạt giống - tài trợ không hoàn lại và các hỗ trợ phi tài chính khác).

Kể từ năm 2009, sau 5 năm triển khai, chương trình SESP do CSIP thực hiện đã hỗ trợ cho 52 DNXH trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau: y tế, giáo dục, tăng quyền năng phụ nữ, nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu… với tổng số vốn hạt giống đã đầu tư gần 450.000 USD (cho cả hai giai đoạn Ươm tạo và Tăng tốc phát triển).

Diệu Thiện