9 tháng năm 2022: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,63%