Bên cạnh đó, chất lượng công tác đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường đã được nâng cao. Đến nay cả nước đã có khoảng 110 dự án chiến lược, quy hoạch đã thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; gần 9.100 dự án đầu tư đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường; 1.500 dự án được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; 57.900 dự án, hoạt động đầu tư đã được các địa phương xác nhận bản cam kết môi trường; hơn 110 dự án, đề án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản được thẩm định.

Trong năm 2018, Tổng cục Môi trường đã đẩy mạnh công tác kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tích cực, chủ động, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương thực hiện các hoạt động kiểm tra khắc phục, xử lý kịp thời các điểm nóng về môi trường, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng và dư luận.

Đồng thời, ngoài Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng cục cũng đã triển khai xây dựng trình Chính phủ ban hành Đề án Kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường cao./.

Hồng Quyên