Hỏi: Công ty tôi ký hợp đồng sẽ cung cấp dịch vụ nhà hàng, khách sạn cho khách hàng vào tháng 1/2023, doanh thu ghi nhận vào tháng 1/2023, khách hàng sẽ thanh toán 100% chi phí theo hợp đồng đã ký vào tháng 12/2022. Xin hỏi, vậy hóa đơn công ty tôi xuất cho khách hàng vào thời điểm nhận được thanh toán là tháng 12/2022 sẽ xuất với thuế suất hiện hành 8% hay thuế suất tại thời điểm thực hiện dịch vụ là tháng 1/2023?

Trả lời: Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn giảm thuế quy định giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Tại Điều 1 quy định về giảm thuế GTGT với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Quy định tại nghị định này được thực hiện từ 1/1/2022 đến 31/12/2022.

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Tại Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. Tại Điều 9 quy định thời điểm lập hóa đơn.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT, tại Điều 8 quy định thời điểm xác định thuế GTGT. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty của ông tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, cung cấp các dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Thời điểm xác định thuế GTGT đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, có thu tiền trước, đã lập hóa đơn tại thời điểm thu tiền vào tháng 12/2022 nhưng dịch vụ hoàn thành sau ngày 31/12/2022 thì đối với phần tiền đã lập hóa đơn từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022 theo quy định của pháp luật được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.