Bộ Tài chính cho biết, về vướng mắc của các công ty nêu trên, Bộ Tài chính đã có Công văn số 18814/BTC-CST gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn chung về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường.

Theo đó, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực môi trường thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hội hóa được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Kể từ 1/01/2014, doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa được miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với phần thu nhập từ thực hiện dự án xã hội hóa tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa sẽ được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với phần thu nhập từ thực hiện dự án xã hội hóa tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn./.

Thảo Miên