Bãi bỏ một số quyết định ban hành quy trình về công tác thanh tra tài chính
Bộ Tài chính bãi bỏ Quyết định số 1602/QĐ-BTC ngày 5/7/2011 ban hành Quy trình thanh tra tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng. Ảnh minh họa

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Quyết định số 1348/QĐ-BTC ngày 2/6/2011 ban hành Quy trình thanh tra nội bộ đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 1602/QĐ-BTC ngày 5/7/2011 ban hành Quy trình thanh tra tài chính đối với dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 1692/QĐ-BTC ngày 18/7/2011 ban hành Quy trình thanh tra tài chính tại cơ quan hành chính; Quyết định số 2126/QĐ-BTC ngày 1/9/2011 ban hành quy trình thanh tra giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá, kê khai giá và nhà nước thực hiện bình ổn giá; Quyết định số 2440/QĐ-BTC ngày 17/10/2011 ban hành Quy trình thanh tra ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quyết định số 3113/QĐ-BTC ngày 23/12/2022 ban hành quy trình thanh tra tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 3140/QĐ-BTC ngày 27/12/2011 ban hành Quy trình thanh tra tài chính tại các doanh nghiệp; Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 10/1/2013 ban hành Quy trình thanh tra các Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; Quyết định số 46/QĐ-BTC ngày 7/1/2013 ban hành Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tài chính yêu cầu Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.