Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố về kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính, thuộc phạm vi giải quyết của Bộ và các Cục thuộc Bộ trong giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020.

Trong giai đoạn 2011-2015, tổng số thủ tục hành chính toàn ngành Giáo dục là 150, trong đó cấp vụ/cục trực tiếp giải quyết là 67. Tổng số dịch vụ dự kiến cung cấp mức độ 3 đến 2015 là 10 (hiện đã có 2); tổng số dịch vụ dự kiến cung cấp mức độ 3, 4 đến 2020 là 30 dịch vụ.

Những dịch vụ công được cung cấp là: Công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; cấp phép liên kết đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp; đăng ký xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; công nhận trường mầm non đạt chuẩn; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A, B, C…

Định hướng đến năm 2020, Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ tăng trên 50% số lượng các dịch vụ công cung cấp trực tuyến so với giai đoạn 2013-2015./.

KT