Theo Quyết định này, ngành Tài chính sẽ xây dựng tài chính điện tử, tài chính số dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở giai đoạn 2021-2025, tiến tới thiết lập hệ thống tài chính số hóa hoàn toàn và nền tài chính thông minh giai đoạn 2026-2030.

Media