Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại PV GAS Ban Kinh tế Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Chiều 9/1, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, tiếp theo những kết quả nổi bật mà Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được trong 2 năm đầu nhiệm kỳ khóa XIII, năm 2023 Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì, tham mưu xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành 1 nghị quyết, 1 kết luận; tham mưu xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành 1 kết luận và hoàn thành một số đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Kinh tế Trung ương tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, trong năm 2023, nhằm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, đặc biệt là các nghị quyết do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất như Nghị quyết về phát triển vùng; Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết về đất đai; Nghị quyết về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Nghị quyết về phát triển bền vững đô thị... nhằm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đề xuất, năm 2023 Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đạt được những kết quả tích cực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả đã đạt được của Ban Kinh tế Trung ương năm 2023 và 3 năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIII. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với trách nhiệm tham mưu chiến lược. Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì xây dựng 14 đề án. Qua đó, Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) đã ban hành 3 nghị quyết, Bộ Chính trị ban hành 7 nghị quyết, 1 kết luận, Ban Bí thư ban hành 1 chỉ thị, 2 kết luận.

Ban Kinh tế Trung ương tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Ban Kinh tế Trung ương năm 2023.

Nhiều nghị quyết, kết luận do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành là những vấn đề tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Các đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì đều đảm bảo về tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Ngoài những nhiệm vụ được giao, Ban Kinh tế Trung ương còn nỗ lực chủ động nghiên cứu, tham mưu, triển khai một số vấn đề lớn thuộc phạm vi nhiệm vụ.

Ban Kinh tế Trung ương cũng tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo, tọa đàm phục vụ cho công tác tham mưu chiến lược. Để thực hiện được một khối lượng công việc lớn như vậy, trong đó có công việc phức tạp, khó, mới thì đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn từ lãnh đạo Ban đến đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên của Ban Kinh tế Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ, bộ ngành, địa phương.

Đồng tình với các ý kiến và đề xuất về phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2024, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Ban Kinh tế Trung ương với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, sự quyết tâm và những kết quả đã đạt được trong năm 2023 cũng như những năm vừa qua để tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Ban Kinh tế Trung ương tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả, kịp thời của các ban, bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, bên cạnh những thành tích, kết quả đã đạt được, Ban Kinh tế Trung ương cũng nghiêm túc nhìn nhận và thấy rằng việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của ban vẫn còn có những mặt hạn chế. Do đó, trong năm 2024 và thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương cần phải tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong năm, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục bổ sung, hoàn thành và trình Bộ Chính trị 2 đề án, gồm:

Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Kết luận số 62-KL/TW, ngày 2/10/2023 để tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm triển khai hiệu quả nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”. Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chủ trì xây dựng và hoàn thành đề án “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” trình Bộ Chính trị vào tháng 11/2023. Chủ trì xây dựng và hoàn thành Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” trình Ban Bí thư. Sau khi xem xét nội dung đề án, Ban Bí thư đã thống nhất ban hành Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017.