Ban Kinh tế Trung ương tham mưu ban hành nhiều nghị quyết quan trọng Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại PV GAS

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, trong 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành, trình Bộ Chính trị 2 đề án lớn gồm: Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”.

Ban Kinh tế Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 diễn ra ngày 7/7.

Theo báo cáo tại hội nghị, Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực triển khai công tác tổ chức quán triệt, cụ thể hóa để đưa nội dung các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) theo tinh thần của Đại hội XIII vào cuộc sống. Điển hình như: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"…

Ngoài ra, Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chủ động tổ chức nghiên cứu các vấn đề liên quan đến KT-XH phục vụ công tác tham mưu, đề xuất; chủ động triển khai nghiên cứu để tổ chức thẩm định, tham gia ý kiến đối với các nội dung, báo cáo liên quan đến KT-XH và công tác xây dựng Đảng theo yêu cầu của Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức một số diễn đàn, hội thảo, tọa đàm phục vụ công tác chuyên môn của Ban, nổi bật như: Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Hội thảo “Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp xanh, bền vững vùng Tây Nguyên gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”…

Tại hội nghị, các ý kiến của đại biểu tham dự, đại diện lãnh đạo của các vụ, đơn vị đều nhất trí cao về Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để góp phần triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường đánh giá cao kết quả công tác của Ban Kinh tế Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh đất nước chịu nhiều khó khăn tác động. Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai bài bản, đầy đủ nhiều nội dung trong chương trình công tác cả về công tác chuyên môn và công tác Đảng.

Ban Kinh tế Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về KTXH, Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực hết mình, tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, chính sách phục vụ việc chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH. Ban đã tích cực triển khai công tác tổ chức quán triệt, cụ thể hóa để đưa nội dung các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển KT-XH theo tinh thần của Đại hội XIII vào cuộc sống; xây dựng các đề án, báo cáo tham mưu về phát triển KT-XH để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp Trung ương trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trưởng Ban Kinh tế trung ương cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, thách thức cần được nhìn nhận để khắc phục, đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng triển khai công việc của Ban trong thời gian tới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuần Anh yêu cầu tập thể lãnh đạo Ban và người đứng đầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết quan trọng đã ban hành làm cơ sở để nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ công tác của Ban; bám sát các kế hoạch xây dựng các Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tổ chức triển khai bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Đồng thời, chủ động phối hợp, với các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các đề án theo phân công. Các vụ, đơn vị cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của lãnh đạo Ban./.