Tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh ủy Phú Yên Ban Kinh tế trung ương sẽ trình 3 đề án quan trọng trong năm 2022

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành 1 nghị quyết về phát triển đô thị, 2 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng, 1 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cụ thể gồm: Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Ban Kinh tế trung ương đã tổ chức xây dựng, hoàn thành có chất lượng 2 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương và Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất ban hành 2 nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Song song với việc hoàn thiện các nghị quyết và các đề án, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục tổ chức triển khai xây dựng các đề án để từ nay tới cuối năm 2022 và đầu năm 2023 sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó bao gồm: 1 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa - hiện đại hóa, 4 đề án trình Bộ Chính trị và 1 đề án trình Ban Bí thư trong 6 tháng cuối năm 2022; chủ động nghiên cứu xây dựng 1 đề án trình Bộ Chính trị vào quý I/2023.

Ngoài việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao theo kế hoạch, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu một số nội dung phục vụ công tác tổng kết, tham mưu, đề xuất của ban về một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu của văn kiện và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trần Tuấn Anh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ban Kinh tế Trung ương. Bởi đây là năm mà Ban Kinh tế Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng và trình nhiều đề án quan trọng lên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thông qua, ban hành những chủ trương, định hướng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Có thể thấy đó là một khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, quyết tâm rất cao để thực hiện và hoàn thành có chất lượng các đề án. Mặc dù trong điều kiện công tác còn có những khó khăn nhất định, nhưng các vụ, đơn vị đã rất cố gắng để tổ chức thực hiện các công việc được giao và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo ban, các đơn vị đã tập trung tham mưu, xây dựng các kế hoạch và hệ thống các văn bản liên quan phục vụ việc triển khai xây dựng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; qua đó, giúp đẩy nhanh quá trình thực hiện các đề án, nhận được sự tin tưởng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cũng như thách thức cần được nhìn nhận để khắc phục, đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng triển khai công việc của ban trong thời gian tới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu tập thể lãnh đạo ban và người đứng đầu các đơn vị nâng cao quyết tâm chính trị và trách nhiệm nêu gương. Các cấp ủy Đảng cần vào cuộc cùng với chính quyền bảo đảm điều kiện công tác, môi trường làm việc tại cơ quan, đơn vị; phát huy tốt hơn nữa truyền thống và các bài học kinh nghiệm để triển khai công tác trong thời gian tới; xây dựng các chương trình làm việc, kế hoạch cho từng đề án một cách khoa học, bám sát thực tiễn; cần phân định rõ trách nhiệm của từng người, từng khâu trong hệ thống, đặc biệt trong đề án, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo abn về công việc của đơn vị mình…