Chú thích ảnh
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, Thường trực Ban Bí thư giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW, dự kiến báo cáo Bộ Chính trị trong quý III/2022.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ là một trong 6 vùng kinh tế của cả nước (gồm 14 tỉnh, thành phố), là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh. Đây cũng là vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao lưu kinh tế với Tây Nguyên và các nước ASEAN thông qua hành lang kinh tế Đông - Tây; tài nguyên khoáng sản khá phong phú, đa dạng; có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển; có truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng...

Với những đặc điểm và vị trí quan trọng như vậy, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW. Để triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW, Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành một số chương trình hành động, các chính sách ưu tiên và dành nguồn lực tập trung đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn để khai thác tiềm năng, lợi thế và khắc phục các hạn chế, khó khăn nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các địa phương trong vùng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, từ khi thực hiện Nghị quyết, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, giải quyết được nhiều điểm nghẽn. Nhiều ngành, lĩnh vực có lợi thế được phát huy; đời sống nhân dân trong vùng liên tục được cải thiện; diện mạo kinh tế - xã hội và các khía cạnh khác của vùng đều đã thay đổi đáng kể.

Tuy nhiên, phát triển của vùng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Trong bối cảnh đó, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt với sự phát triển của vùng cũng như các địa phương trong vùng. Kết quả tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo và Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết mới về phát triển vùng nhằm cụ thể hóa các quan điểm, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các địa phương trong vùng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa ra các quan điểm, nhiệm vụ phát triển vùng phù hợp với các chủ trương mới của Đảng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận, đóng góp ý kiến về kế hoạch tổng kết, tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ, cách tiếp cận, phương pháp tổng kết, tiến độ triển khai tổng kết; kế hoạch tổ chức các hội thảo, tọa đàm, kế hoạch làm việc với các bộ, ngành, địa phương trong vùng; các đánh giá về kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, làm rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế về cả nguyên nhân chủ quan và khách quan; đề xuất các quan điểm, nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh, tình hình mới.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án; phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, dự thảo Đề cương Báo cáo chung, Đề cương báo cáo của các bộ, ngành, địa phương; tình hình thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ở các địa phương; cơ chế liên kết vùng và các mô hình phát triển kinh tế ở các địa phương... Các thành viên Ban Chỉ đạo đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với những nội dung và kế hoạch xây dựng Đề án; cho rằng việc tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đánh giá cao các ý kiến đóng góp, không chỉ cho các tài liệu, dự thảo, báo cáo, mà đã đi sâu và rộng vào tất cả các nội dung từ phạm vi, chủ đề, phương pháp tổ chức, gợi ý quá trình đánh giá tổng kết, tồn tại, hạn chế, kết quả. Nhiều ý kiến tâm huyết không chỉ đánh giá chung mà còn đề xuất về định hướng phát triển vùng, có cách gợi ý và tiếp cận mang tính đặc thù, sâu sắc theo nhiều khía cạnh khác nhau để có cái nhìn toàn diện về liên kết vùng. Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong suốt quá trình xây dựng Đề án với nỗ lực cao nhất để đảm bảo chất lượng công tác tổng kết.