THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính.

2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng san nền, tường rào tạm khu B.

3. Tên công trình: San nền và xây dựng tường rào tạm để giữ đất Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 07 tháng 01 năm 2014 đến trước 9 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2014.

Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; Số 28 – Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội (phòng 109). Số điện thoại: 04.22202828. Số fax: 04.627 82619.

7. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

8. Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; Số 28 – Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2014.

10. Bảo đảm dự thầu: 70.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng Việt Nam). Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của ngân hàng tại Việt Nam phát hành.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 01 năm 2014, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính; Số 28 – Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T