1- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

2- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 – Giang Văn Minh – Phường Kim Mã, Quận Ba Đình – Thành Phố Hà Nội

3- Số điện thoại: (084-4) 62751783

4- Số Fax: (084-4) 62751783

5- Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có)

6- Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Công trình Viettel

- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Số lượng đăng ký chào bán: 8.210.870 cổ phần.

7- Khối lượng vốn cần huy động: 82.108.700.000 đồng (Tám mươi hai tỷ một trăm linh tám triệu bảy trăm nghìn đồng)

8- Mục đích huy động vốn: Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn đinh, tạo cơ hội bứt phá trong các năm tiếp theo và cũng để đảm bảo bảo quyền lợi của các cổ đông; đảm bảo hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của Công ty trong giới hạn cho phép; nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh và từng bước đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, thu hút vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

9- Giá bán ra công chúng: 10.000đ/ cổ phần.

10- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có

11- Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 24/02/2016 đến ngày 14/03/2016

12- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- Đối với người sở hữu chứng khoán lưu ký: làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

- Đối với người sở hữu chứng khoán chưa lưu ký làm thủ tục tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Công trình Viettel – Lô D26, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
+ Công ty Cổ phần Công trình Viettel; Lô D26 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội; Website: www.congtrinhviettel.com.vn

+ Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt; Số 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Website: www.tvsi.com.vn

13- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Số Tài khoản: 179010000006116 Mở tại Ngân hàng: TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ba Đình

Địa chỉ Ngân hàng: 34 Cửa Nam – Q.Ba Đình TP. Hà Nội

Điện thoại: 043.938.8117

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Dương Quốc Chính

D.T