1. Tên tổ chức phát hành: Thời báo Tài chính Việt Nam

2. Tên gói thầu: In Báo Thời báo Tài chính Việt Nam 5 tháng cuối năm 2016 và năm 2017

3. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 26 tháng 7 năm 2016 đến trước 08 giờ 30, ngày 22 tháng 08 năm 2016 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 22 tháng 8 năm 2016;

5. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 22 tháng 8 năm 2016;

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

PV