THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị nội thất công trình: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 8h ngày 17/8/2015 đến trước 9h ngày 8/9/2015.

- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 92 Trần Phú, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 060.3862500 / Fax: 060.3862471

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Kon Tum, số 92 Trần Phú, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 8/9/2015

- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ. Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt hoặc thư bảo đảm của ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai 9h30 ngày 8/9/2015, tại Cục Thuế tỉnh Kon Tum, số 92 Trần Phú, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum./.

PV