Phổ biến và bồi thường bảo hiểm vật nuôi cho nông dân xã Thanh An, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thanh Bình

Sau 2 năm thí điểm, Bảo hiểm Bảo Việt Nghệ An đã tiến hành bảo hiểm cho 4 vụ lúa (quy mô toàn huyện) cho 3 huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu; 5 kỳ bảo hiểm vật nuôi (trâu, bò, lợn) trên quy mô 3 huyện (toàn huyện) Thanh Chương, Đô Lương, Tương Dương.

Tổng giá trị bảo hiểm đạt 1.991 tỷ đồng; tổng phí bảo hiểm thu được gần 77 tỷ đồng.

Hiện tại, theo đánh giá của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Nghệ An là một trong số các tỉnh tham gia chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp sớm nhất, có các bước triển khai thí điểm bảo hiểm chủ động, sáng tạo và đạt kết quả tốt nhất của Bảo Việt, cũng như tốt nhất của cả chương trình thí điểm.

Tỷ lệ bồi thường trên tổng số phí bảo hiểm thu được rất thấp (8,13 tỷ/76,9 tỷ đồng) và nếu so với tổng số giá trị bảo hiểm thì còn thấp hơn nữa (8,13 tỷ/1.991 tỷ đồng).

Theo dự kiến đến 15/12/2013, Bảo hiểm Bảo Việt Nghệ An sẽ ký kết các hợp đồng bảo hiểm cuối cùng của chương trình thí điểm; sẽ có thêm khoảng 600 hộ, với giá trị bảo hiểm thêm khoảng 5 tỷ đồng.

Cụ thể trong 2 năm:

- Tổng số hộ nông dân được bảo hiểm là 146.370 hộ, trong đó:

+ 112.504 hộ trồng lúa, với diện tích 21.912 ha;

+ 33.866 hộ chăn nuôi, với số lượng vật nuôi là 122.946 con (24.512 con trâu, 32.362 con bò và 66.072 con lợn).

- Tổng số hộ đã nhận tiền bảo hiểm: 756 hộ, với tổng số tiền là 8,13 tỷ đồng

+ Bồi thường bảo hiểm cây lúa năm 2012 gần 5,99 tỷ đồng; năm 2013 đã phát sinh tổn thất, chưa bồi thường.

+ Bồi thường bảo hiểm vật nuôi (tính đến 25/11): 2,14 tỷ đồng

Thanh Bình