bct

Công tác cải cách hành chính được Bộ Công thương chú trọng đẩy mạnh thực hiện. Ảnh: TL

Vụ Pháp chế (Bộ Công thương) cho biết, từ 2016 đến nay, bộ này đã thực hiện việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và có nhiều đề xuất tham mưu cho Chính phủ cũng như có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát để đơn giản, cắt giảm thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Kết quả, qua các lần cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tính đến năm 2020, bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa tổng cộng là 880 điều kiện trên tổng số 1.216 điều kiện (chiếm 70%).

Hiện nay, số lượng điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương còn lại 553 điều kiện thuộc 25 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Sau khi các điều kiện kinh doanh được cắt giảm, TTHC được đơn giản hoá, các ý kiến phản ánh trực tiếp của doanh nghiệp, người dân thời gian qua đều bày tỏ, sự cải cách của Bộ Công thương đã mang lại những lợi ích thiết thực.

Thời gian tới, thực hiện theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, đại diện Vụ Pháp chế cho biết, Bộ Công thương tiếp tục rà soát và xây dựng kế hoạch lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước cho giai đoạn 2021 -2025./.

Tố Uyên