Bộ Tài chính cho biết, số kinh phí thực hiện chính sách này trong năm 2013 của tỉnh Bắc Giang đã được Bộ xác định là 161,953 tỷ đồng. Theo đó, kinh phí thực hiện chế độ cho đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng là 140,258 tỷ đồng, thấp hơn số địa phương đề nghị 15,194 tỷ đồng, do việc thực hiện chế độ này của Tỉnh được tính từ 1/7/2013.

Ngoài ra, kinh phí thực hiện chế độ mua thẻ bảo hiểm y tế là 15,902 tỷ đồng, thấp hơn địa phương đề nghị 720 triệu đồng, cụ thể:

17.658 đối tượng từ 80 tuổi trở lên tính theo chế độ là 10,489 tỷ đồng, thấp hơn số địa phương đề nghị 477 triệu đồng.

9.113 đối tượng khác như trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ bị bỏ rơi, người tàn tật… (nằm ngoài đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi) tính theo chế độ là 5.413 triệu đồng, thấp hơn so với số địa phương đề nghị là 243 triệu đồng. Kinh phí thực hiện mai táng phí là 5,793 tỷ đồng cho số đối tượng 1.931 người.

Như vậy, nguồn kinh phí thực hiện trợ giúp các đối tượng năm 2013 của tỉnh Bắc Giang năm 2013 mới được bố trí là 135,019 tỷ đồng, gồm: bố trí trong cân đối NSTW năm đầu thời kỳ ổn định là 84,764 tỷ đồng; bổ sung có mục tiêu dự toán năm 2012 là 47,1 tỷ đồng; kinh phí thực hiện Nghị định số 168/2004/NĐ-CP là 3,155 tỷ đồng.

Do đó, NSTW đã bổ sung cho tỉnh số tiền còn thiếu là 26,934 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị tỉnh rút dự toán số tiền này tại KBNN Bắc Giang; đồng thời, có trách nhiệm quản lý, cấp phát, quyết toán số kinh phí trên theo đúng chế độ quy định hiện hành.

“Đối với năm 2014, trên cơ sở báo cáo kinh phí thực tế chi trả chính sách trên, sẽ xem xét, giải quyết cho tỉnh”, Bộ Tài chính nhấn mạnh./.

H.TR