tiền

Muốn thưởng vượt thu, phải tính cả phần tăng, giảm thu đối với khoản thu phân chia giữa trung ương và địa phương. Ảnh: TL.

UBND TP. Hồ Chí Minh đã có kiến nghị gửi Bộ Tài chính trình Chính phủ đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố từ nguồn vượt thu ngân sách trung ương (NSTW) trên địa bàn thành phố năm 2019 với số tiền là 6.642 tỷ đồng (70% khoản vượt thu NSTW hưởng 100%). Đồng thời, kiến nghị với Trung ương xem xét chấp thuận đề xuất của UBND thành phố về nội dung này theo đúng quy định tại điểm 8, điều 5 Nghị quyết 54/2017/QH14

Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở đề nghị của UBND TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi UBND TP. Hồ Chí Minh về bổ sung có mục tiêu từ nguồn vượt thu NSTW trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 54/2017/QH14.

Cụ thể như sau: Theo quy định tại khoản 4, Điều 59 Luật NSNN quy định về thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách: “Trường hợp NSTW tăng thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa NSTW với ngân sách địa phương, NSTW trích một phần theo tỷ lệ không quá 30% của số tăng thu thưởng cho các địa phương có tăng thu, nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước.”

Theo quy định tại khoản 8 Điều 5 Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Hồ Chí Minh quy định: "Hằng năm, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách thành phố tương ứng 70% số tăng thu NSTW từ các khoản thu phân chia giữa NSTW và ngân sách thành phố so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (phần còn lại sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định tại khoản 4 Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13) và số tăng thu từ các khoản thu NSTW hưởng 100% quy định tại các điểm b, c, d, g, h, i và q khoản 1 Điều 35 của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; số bổ sung có mục tiêu không cao hơn số tăng thu NSTW trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước”.

Căn cứ kết quả thực hiện thu NSNN năm 2019 của Kho bạc Nhà nước đến 31/12/2019: Các khoản thu phân chia là hơn 192.742 tỷ đồng, phần NSTW hưởng 82% là hơn 158.048 tỷ đồng, giảm hơn 18.962 tỷ đồng so với dự toán giao TP. Hồ Chí Minh không được thưởng vượt thu theo quy định của Luật NSNN.

Các khoản NSTW hưởng là hơn 212.602 tỷ đồng (gồm phần NSTW hưởng 82% từ các khoản thu phân chia là hơn 158.048 tỷ đồng; các khoản thu NSTW hưởng 100% là 54.553 tỷ đồng), giảm hơn 10.137 tỷ đồng so với dự toán giao nên TP. Hồ Chí Minh không được bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách thành phố theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.

Việc thành phố đề nghị bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách thành phố từ nguồn tăng thu NSTW năm 2019 là hơn 6.642 tỷ đồng, do thành phố chỉ tính riêng phần tăng thu đối với khoản thu NSTW được hưởng 100%, mà chưa tính phần giảm thu của NSTW từ các khoản thu phân chia giữa NSTW và ngân sách thành phố là chưa phù hợp với quy định Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội./.

Minh Anh