Bộ Tài chính cho biết, để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và công chức viên chức trong các đơn vị thuộc bộ về THTK, CLP…, Chương trình THTK, CLP của Bộ Tài chính trong năm 2023 được xây dựng theo hướng gắn liền và bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của năm của các đơn vị.

Bộ Tài chính ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tập trung vào việc quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước (NSNN); quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện, kết quả THTK, CLP năm 2023 của toàn đơn vị, hệ thống gửi về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thanh tra Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội theo quy định.

Báo cáo phải được gửi về Bộ Tài chính trước ngày 10/2/2024.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị căn cứ vào Chương trình THTK, CLP năm 2023 triển khai ngay việc xây dựng và ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2023 của từng đơn vị. Trong đó, phải đảm bảo một số nội dung như: thể hiện rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng lĩnh vực quản lý, khoản mục chi ngân sách; quy định cụ thể biện pháp phòng, chống và hạn chế lãng phí các nguồn lực trong thực hiện hoạt động của đơn vị; chương trình cần phân công rõ người chịu trách nhiệm từng khâu công việc để gắn với trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo và công chức viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ…

Hàng năm, đơn vị sử dụng ngân sách các cấp thuộc Bộ Tài chính đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp để tổng hợp, báo cáo kết quả THTK, CLP trong năm của toàn đơn vị, hệ thống gửi về Bộ Tài chính.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra cụ thể (giao chỉ tiêu) liên quan đến THTK, CLP, trong đó, xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình, dự án trọng điểm, theo chức năng nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại các đơn vị cấp dưới trực thuộc.

Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra lãng phí, sai phạm.

Đặc biệt, Bộ Tài chính yêu cầu người đứng đầu đơn vị sử dụng NSNN phải thực hiện chế độ công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử dụng NSNN và các nguồn tài chính theo quy định. Khuyến khích thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật)./.