hải quan

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài chính đã hỗ trợ rất lớn cho người dân và doanh nghiệp, tiết giảm thủ tục hành chính. Ảnh: T.T.

>> Bộ Tài chính lên kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Quyết định nêu rõ, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc làm thường xuyên của các đơn vị, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đơn giản hóa TTHC và giảm gánh nặng hành chính cho người dân và tổ chức.

Theo quyết định này, Bộ Tài chính đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể trong công tác kiểm soát TTHC trong năm 2021, như: kiểm soát việc ban hành TTHC; công bố, công khai TTHC; rà soát, đánh giá TTHC; kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề ra nhiệm vụ trong thực hiện: tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế Một cửa tại Bộ Tài chính; phối hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…

Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra thực hiện TTHC tại các đơn vị.

Đồng thời, Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Bộ kết quả thực hiện; tổ chức rà soát độc lập một số nhóm TTHC để đưa ra kiến nghị nhằm đơn giản hóa TTHC.

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính sẽ phải rà soát, xác định các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC, qua đó lập danh mục các TTHC dự kiến sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; thực hiện nghiêm công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC, công tác đánh giá tác động TTHC…

Mới đây, Bộ Tài chính đã có quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

Việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát TTHC của Bộ Tài chính nhằm tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn nữa, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp./.

Minh Anh