Công văn nêu rõ: Giao thủ trưởng các đơn vị thực hiện rà soát việc tổ chức các đoàn công tác nước ngoài theo các nguyên tắc sau:

Đối với các đoàn đã có trong kế hoạch năm 2013: Các đoàn thuộc chương trình cam kết quốc tế, bắt buộc tham gia (như đàm phán, tham dự các cuộc họp mà Việt Nam là thành viên…) thì thực hiện tổ chức đoàn (hoặc cử cán bộ) đi công tác nước ngoài theo kế hoạch; Đối với các đoàn nằm ngoài chương trình cam kết thì thực hiện cắt giảm nếu chưa cần thiết hoặc hoãn, giãn chuyển năm sau.

Hạn chế tối đa việc tổ chức đoàn công tác nước ngoài nằm ngoài kế hoạch; trường hợp thực sự cần thiết và cấp bách thì phải báo cáo rõ lý do và phải được cấp có thẩm quyền (theo phân cấp quản lý cán bộ) phê duyệt.

Đối với các đoàn công tác sử dụng nguồn vốn khác ngoài ngân sách (tài trợ, dự án): Thực hiện xem xét tính chất cần thiết để quyết định việc tổ chức đoàn, bố trí cấp cán bộ tham gia, số lượng người, thời gian, nước đến phù hợp theo chủ trương chung về hạn chế đi công tác nước ngoài của Bộ và trên cơ sở nguyên tắc phải thực sự tiết kiệm, có hiệu quả.

Công văn 14842 cũng qui định: Các Tổng cục, đơn vị sự nghiệp báo cáo kết quả rà soát, cắt giảm các đoàn công tác nước ngoài gửi về Bộ Tài chính (qua Vụ Hợp tác quốc tế) trước ngày 7/11/2013; giao Vụ Hợp tác quốc tế tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 10/11/2013./.

Mai An