Ngành Tài chính tiên phong, đột phá trong cải cách thủ tục hành chính
Bộ Tài chính ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Công bố chỉ số cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ Tài chính năm 2020

Theo kế hoạch này, năm 2022 Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đồng thời, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề ra kế hoạch phấn đấu tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ Tài chính lên Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Cơ quan thuế nỗ lực rất lớn trong cải cách hiện đại hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Ảnh: TL.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau, đảm bảo đến năm 2025 có tối thiểu 80% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyển mức độ 3 và 4.

Trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%.

Kế hoạch nêu rõ, năm 2022, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ tại kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ ban hành kế hoạch chi tiết để triển khai công tác cải cách hành chính có hiệu quả tại đơn vị trước ngày 20/1/2022.

Đồng thời, thực hiện phân công lãnh đạo đơn vị và cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhằm tổ chức triển khai và phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp trình Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ về việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao tại kế hoạch này./.