tiền

Về dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Tài chính đảm bảo đầu tư không dàn trải, nợ đọng kinh phí. Ảnh: TL.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo các nghị định của Chính phủ. Đồng thời, phải thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo các nghị định có liên quan.

Ngoài ra, đảm bảo phân bổ, giao dự toán NSNN năm 2021 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo đúng tổng mức dự toán và theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ chi được Bộ Tài chính (quản lý nhà nước) giao.

Trong đó, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, phân bổ tối đa 95% dự toán được giao năm 2020.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, thực hiện phân bổ cho các nội dung không thường xuyên (mua sắm, sửa chữa tài sản, chi miễn, giảm học phí...) như các năm trước; không phân bổ kinh phí hỗ trợ duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Về dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Tài chính đảm bảo đầu tư không dàn trải, nợ đọng kinh phí và theo thứ tự ưu tiên như sau: bố trí dứt điểm kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2021 theo thời gian thực hiện dự án, nhiệm vụ đã được phê duyệt; bố trí kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ chuyến tiếp hoàn thành sau năm 2021 (theo tiến độ thực hiện).

Ngoài ra, thực hiện bố trí kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ mới (đủ điều kiện thực hiện) hoàn thành trong năm 2021; bố trí một phần kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ mới (đủ điều kiện triển khai) hoàn thành sau năm 2021./.

Minh Anh