KBNN Hải Dương

Công chức Kho bạc Nhà nước Hải Dương đang hướng dẫn các thủ tục về chi ngân sách nhà nước cho khách hàng. Ảnh: H.T

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 10/3/2021, Bộ Tài chính đã ban hành 1 quyết định công bố bãi bỏ 5 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý công sản và đã thực hiện việc công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời lên Cổng Dịch vụ quốc gia theo đúng quy định.

Cũng trong quý I/2021, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành mô hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại trụ sở cơ quan bộ đảm bảo ổn định và hiệu quả. Hiện nay, Bộ Tài chính đang triển khai dự án “Nâng cấp cổng dịch vụ và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính”, nhằm góp phần phục vụ công chức trong thực hiện giải quyết TTHC được hiệu quả.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC cũng như triển khai cơ chế một cửa trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ Tài chính đã mang lại những hiệu quả tích cực như: tiết kiệm thời gian thực hiện các TTHC cho cá nhân, tổ chức, phù hợp với khả năng của cơ quan thực hiện TTHC. Mọi quy trình giải quyết TTHC đều được công khai, minh bạch đảm bảo cho mọi cá nhân, tổ chức có thể tiếp cận; đồng thời có thể kiểm tra, giám sát được hoạt động của cơ quan nhà nước. TTHC được quy định cụ thể từng bước thực hiện, giảm bớt các bước trung gian, không cần thiết, tăng tính phối hợp, kế thừa kết quả giải quyết của các cơ quan nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đang tiếp tục rà soát nhằm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến sẽ trình cấp có thẩm quyền đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung 147 chế độ báo cáo định kỳ, đảm bảo hoàn thiện đầy đủ các thành phần của báo cáo và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện báo cáo.

Về triển khai phần mềm quản lý văn bản (eDocTC), Bộ Tài chính đang tiếp tục thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử đảm bảo thông suốt và đồng bộ. Tính từ thời điểm triển khai (1/12/2015) đến nay, số lượng văn bản điện tử được quản lý, lưu trữ trên chương trình eDocTC là 1.707.477, trung bình số lượng văn bản điện tử được quản lý, lưu trữ là 426.862 văn bản/năm.

Đồng thời, Bộ Tài chính bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Hiện nay, Bộ Tài chính đã nhận được 39.572 văn bản và đã gửi 12.254 văn bản thông qua trục liên thông văn bản quốc gia với 95 cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính hiện nay đã được triển khai cung cấp trên dịch vụ công trực tuyến là 946 thủ tục. Trong đó, có 101 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 295 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 214 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 336 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành Tài chính là 550 dịch vụ, đạt tỷ lệ 58%.

Báo cáo từ Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện đã hoàn thành thử nghiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu báo cáo về kê khai định kỳ tài sản công (2 biểu mẫu) từ Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Tài chính với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đồng thời, bộ đã rà soát và bổ sung 4 báo cáo thuộc lĩnh vực NSNN, đầu tư, giá và hải quan để thử nghiệm và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu để kết nối, chia sẻ dữ liệu báo cáo đảm bảo tối thiểu 30% chế độ báo cáo được gửi, nhận thông qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ- CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đên năm 2025.

An Nhi