Tham dự Hội nghị, về phía Ban Chỉ đạo xây dựng đề án có đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trung tướng Trần Minh Đức - Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; Đại tá Phạm Toàn Thắng - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị về phía Bộ Tài chính có đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính và thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho biết, nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ giải pháp theo chức trách, phạm vi quản lý ngành.

Ngành Tài chính luôn năng động, sáng tạo, đổi mới

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Nổi bật là ngành Tài chính đã tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng các đề án quan trọng trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, ứng phó hiệu quả, kịp thời với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước; cân đối đảm bảo nguồn lực hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Cùng với đó, quản lý nợ công từng bước được hoàn thiện theo hướng công khai, minh bạch, tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, vĩ mô của đất nước trong từng giai đoạn. Đồng thời đẩy mạnh, khơi thông các nguồn lực tài chính, từng bước tái cấu trúc nền tài chính quốc gia, tạo ra những động lực đổi mới trong nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của ngành Tài chính vẫn còn một số hạn chế như: Thu ngân sách nhà nước chưa thực sự bền vững; vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương chưa được phát huy; chi thường xuyên vẫn chiếm tỉ lệ lớn; thể chế, chính sách về đầu tư công, về ngân sách nhà nước, về giá, về tài chính đất đai điều chỉnh chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn.

Một số quy định pháp luật còn chưa đồng bộ, thống nhất, chậm được sửa đổi, bổ sung; cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và đầu tư được đẩy mạnh nhưng trong thực hiện còn thiếu đồng bộ, thiếu các cơ chế giám sát hiệu quả; chưa thể thể hóa đồng bộ, kịp thời các cơ chế, chính sách tài chính đặc thù cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Chính sách tài chính phát triển các ngành ưu tiên, thúc đẩy chuyển dịch kinh tế vùng, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp còn dàn trải, trùng lắp; công tác quản lý tài chính, tài sản công, đất đai ở một số cơ quan, đơn vị còn kém hiệu quả; thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; việc sử dụng ngân sách và vốn đầu tư công có lúc có nơi còn lãng phí, thất thoát, kém hiệu quả…

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Thanh tra Bộ Tài chính... đã trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; đồng thời, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế thời gian tới, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết của Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngành Tài chính luôn năng động, sáng tạo, đổi mới

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc cho biết, tình hình mới xuất hiện trên rất nhiều khía cạnh như: Chiến tranh quân sự, dân tộc tôn giáo, dịch bệnh, lĩnh vực kinh tế tài chính xuất hiện những vấn đề phi truyền thống như tiền ảo, tiền số, công dân số; chính sách thuế sau khi chúng ta ký các hiệp định FTA. Vì vậy, đòi hỏi ngành Tài chính phải chủ động đi trước; cần luôn đổi mới, sáng tạo, chủ động phục vụ cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, quốc phòng an ninh đáp ứng trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và thành quả to lớn mà ngành Tài chính đã đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI.

Ngành Tài chính luôn năng động, sáng tạo, đổi mới

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, ngành Tài chính đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiên phong trong cải cách, đổi mới và hội nhập; tài chính đã thực sự khơi thông huyết mạch của nền kinh tế, thúc đẩy, mở đường cho sự phát triển kinh tế nhanh, bền vững, từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước từ chiều rộng sang chiều sâu; góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công tác tài chính - ngân sách nhà nước và quản lý nợ công đã có những đóng góp quan trọng, quyết định đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xử lý các vấn đề cấp bách về thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng tình với các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong báo cáo của Bộ Tài chính và ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, có trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như:

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tăng cường công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong lĩnh vực Tài chính.

Hoàn thiện thể chế và ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy nhanh chuyển đổi số và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế trên lĩnh vực tài chính.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, kết luận của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Tuấn Anh tin tưởng, trong giai đoạn phát triển mới, ngành Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.