Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài chính đã phân công cụ thể cho các đơn vị chủ trì soạn thảo và tham gia soạn thảo các luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024.

Đối với dự án luật do Bộ Tài chính chủ trì, soạn thảo có Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sẽ được trình Chính phủ, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào tháng 5/2024 và trình Quốc hội thông qua vào tháng 10/2024.

Bộ Tài chính triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024
Ảnh: Minh họa

Đối với các dự án luật do các bộ khác chủ trì, soạn thảo, các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

Ngoài ra, tại quyết định này, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo các luật, văn bản quy định chi tiết thi hành luật có trách nhiệm tuân thủ trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Đặc biệt, đối với các văn bản thuộc nhóm xây dựng nội dung chính sách và lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải tập trung nguồn lực, chủ động trong tổ chức triển khai các công việc thuộc quy trình, tránh để xảy ra tình trạng chậm tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu tại quyết định này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản mới.

Chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo báo cáo tình hình soạn thảo các văn bản gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính.

Thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì tham gia ý kiến các luật, pháp lệnh do các bộ, ngành khác chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phân công cán bộ bám sát tiến độ nghiên cứu xây dựng dự án luật, pháp lệnh do các bộ, ngành chủ trì để tham gia ý kiến kịp thời. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ngày 26/2/2024./.

Trong quá trình tham gia ý kiến, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị cần lưu ý tập trung vào các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính như: thu, chi ngân sách nhà nước; các chế độ chính sách có ảnh hưởng tới thu, chi ngân sách nhà nước; việc lập và sử dụng quỹ có nguồn thu từ ngân sách; các quy định hoặc ưu đãi về thuế, phí, lệ phí; việc thành lập thêm tổ chức bộ máy; về giá cả, tiền lương, trợ cấp, phụ cấp... và các nội dung liên quan đến cải cách hành chính.