tiền

Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ nhà nước giao theo quy định của Chính phủ. Ảnh: TL.

Cử tri tỉnh Phú Thọ đề nghị ban hành cụ thể việc hỗ trợ của ngân sách nhà nước (NSNN) đối với các tổ chức quy định tại khoản 1, điều 10, Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm tới Hội Cựu thanh niên xung phong là hội tổ chức xã hội và các thành viên của hội là những người có công với cách mạng, không có nguồn thu nhập ổn định từ ngân sách.

Bộ Tài chính cho biết, khoản 8 Điều 8 Luật NSNN quy định: "Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm; NSNN hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ”.

Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN quy định: Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. Trường hợp các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì được NSNN hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

Kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được bố trí trong dự toán ngân sách của từng cấp ngân sách trình Quốc hội, HĐND quyết định.

Việc lập dự toán, thực hiện dự toán, quyết toán kinh phí NSNN hỗ trợ được thực hiện theo quy định của Luật NSNN, quy định tại nghị định này và pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016. Trong đó quy định: Hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc trung ương quản lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CPcủa Chính phủ.

Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương cũng đã quy định rõ về điều này.

Như vậy, theo Bộ Tài chính, Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn đã quy định rõ kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm.

NSNN hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của Chính phủ. Đối với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp do địa phương quản lý, ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao theo phân cấp ngân sách hiện hành./.

Minh Anh