tchq

Cụ thể là địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tạm dừng hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn Vinh Cơ, địa chỉ xã Lê Lai, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An; Công ty TNHH Quang Thành Đông Khê, địa chỉ xóm Bản Khoòng, xã Lý Quốc, huyện Hạ Long; Công ty Cổ phần XNK Hanh Thôn, địa chỉ tại khu vực cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang, Công ty TNHH Phương Hoài Dương, địa chỉ xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang.

Các quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực từ ngày ký (28/1/2021).

Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, nếu các công ty không có văn bản đề nghị đưa địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới hoạt động trở lại, Cục trưởng Cục Hải quan Cao Bằng kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động./.

Ngọc Linh