tài sản nhà nước

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đã hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, sử dụng tài sản . Ảnh: TL.

Các loại tài sản gồm: Đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô các loại; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đã hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, sử dụng tài sản thời gian vừa qua, đặc biệt là công tác lập kế hoạch, dự toán đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, ra quyết định và tổ chức thực hiện xử lý, khai thác tài sản công, góp phần kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản.

Thông qua cơ sở dữ liệu, các cơ quan chức năng của Nhà nước, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đã nắm được tổng thể và chi tiết về chủng loại, số lượng, hiện trạng sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đang tiếp tục được nâng cấp, mở rộng phạm vi tài sản theo dõi đối với các loại tài sản theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công./.

Minh Anh