Hỏi: Cử tri TP. Hồ Chí Minh cho rằng nhiều trường hợp đã bán nhà lâu rồi nhưng cơ quan thuế chưa cập nhật hoặc cập nhật sai tên, sai địa chỉ… và kiến nghị cơ quan thuế có giải pháp khắc phục.

Trả lời: Tại tiết b khoản 3 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý thuế có quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân như sau:

“b.1) Khai lần đầu: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

b.2) Hàng năm hộ gia đình, cá nhân không phải kê khai lại nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

b.3) Khai khi có phát sinh thay đổi các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế (trừ trường hợp thay đổi giá của 1 m2 đất theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất 30 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

b.4) Khai bổ sung khi phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế.

b.5) Khai tổng hợp: Thời hạn nộp hồ sơ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 của năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế”.

Như vậy, việc ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan thuế dựa trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Nếu có các yếu tố làm thay đổi số thuế phải nộp thì người nộp thuế phải gửi đến cơ quan thuế để điều chỉnh, bổ sung thông báo nộp thuế đã ban hành trước đó.

Về phía cơ quan thuế: Khi nhận được hồ sơ khai thuế của người nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ thực hiện các bước theo quy trình của ngành để ban hành Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Quy trình thực hiện đều gắn với việc điện tử hóa để quản lý tập trung trên hệ thống công nghệ thông tin toàn ngành. Do đó, việc cập nhật kịp thời và đúng đối tượng nộp thuế còn phụ thuộc vào sự phối hợp công tác của người nộp thuế. Đối với vướng mắc này, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin trường hợp cụ thể để có căn cứ trả lời được chính xác hơn./.