Tổ chức, cá nhân chậm công khai tài chính có thể bị phạt đến 30 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 171/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/11/2013 hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013 NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ.

Thông tư cũng nêu rõ những yêu cầu cần phải thực hiện khi công khai thông tin, đó là: Việc công khai thông tin phải đảm bảo các mục đích và nguyên tắc quy định tại Điều 26 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 61/2013/NĐ-CP.

Đối với việc công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, ngày công khai thông tin là ngày thông tin xuất hiện trên phương tiện công khai thông tin.

Đối với việc công khai bằng hình thức fax hoặc gửi dữ liệu điện tử, ngày công khai thông tin là ngày gửi fax, gửi dữ liệu điện tử (qua email hoặc qua hệ thống công nghệ thông tin tiếp nhận báo cáo).

Đối với việc công khai bằng hình thức gửi báo cáo bằng văn bản, ngày công khai thông tin là ngày chủ sở hữu nhận được thông tin công khai bằng văn bản.

Ngôn ngữ thực hiện công khai thông tin về tài chính của các doanh nghiệp phải là tiếng Việt. Trường hợp pháp luật quy định công khai thông tin bổ sung bằng ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thực hiện công khai thông tin bao gồm tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo quy định.

Các đối tượng công khai thông tin thực hiện bảo quản, lưu giữ thông tin đã báo cáo, công khai theo quy định của pháp luật.

Nếu tổ chức, cá nhân công khai thông tin tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định, hoặc công khai thông tin tài chính chậm từ 1-3 tháng theo thời hạn quy định sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. Nếu thực hiện việc công khai thông tin tài chính chậm quá 3 tháng theo thời hạn quy định hoặc thông tin, số liệu công khai thông tin tài chính sai sự thật sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2014 và thay thế Thông tư số 29/2005/TT-BTC ngày 14/04/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế công khai tài chính của doanh nghiệp nhà nước./.

Phương Quyên