hải quan

Cán bộ hải quan giám sát hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: Mạnh Quân

Qua hoạt động kiểm tra nội bộ của một số đơn vị hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan nhận thấy có hiện tượng một số chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan còn buông lỏng công tác quản lý, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan, tạo sơ hở dẫn đến hiện tượng doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm liên quan theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) của Bộ Tài chính.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

Đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan chỉ đạo sau khi lô hàng được vận chuyển đến đích (kho ngoại quan) và hoàn thành việc xếp dỡ vào kho/bãi ngoại quan, công chức hải quan được giao nhiệm vụ giám sát hải quan căn cứ thông tin tờ khai hải quan, biên bản bàn giao và chứng từ liên quan để kiểm tra, đối chiếu thông tin do doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan cập nhật và gửi đến Hệ thống VASSCM đảm bảo thông tin lô hàng đưa vào kho/bãi (getin) được cập nhật đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Trường hợp không có đủ cơ sở xác định hàng hóa đã đưa vào kho/bãi ngoại quan thì tiến hành kiểm tra thực tế kho, bãi ngoại quan để xác minh về tình trạng hàng hóa và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đối với hàng hóa đưa ra khỏi kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài, cơ quan hải quan yêu cầu người khai hải quan phải khai báo đầy đủ, chính xác các chỉ tiêu thông tin hàng hóa đưa ra kho ngoại quan trên tờ khai vận chuyển độc lập theo đúng quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Tổng cục Hải quan cũng chỉ đạo chi cục hải quan tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan và định kỳ hàng tháng kiểm tra việc thực hiện theo dõi, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra kho/bãi ngoại quan đối với doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan. Trường hợp phát hiện sai phạm thì xử lý vi phạm hành chính theo quy định (nếu có) hoặc áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật./.

Ngọc Linh