điều tra

Nhiều khoản chi được quy định, phục vụ công tác điều tra các vụ việc vi phạm cạnh tranh. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí để đảm bảo các chi phí phát sinh trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và trong tố tụng cạnh tranh.

Kinh phí thực hiện quy định này được xác định từ các nguồn: ngân sách nhà nước; phí xử lý vụ việc canh tranh được để lại theo quy định của Luật Phí, lệ phí; nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Theo dự thảo thông tư, việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ phải theo đúng mục đích, đúng chế độ, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi khi triển khai; chịu sự kiểm tra, kiểm soát và giám sát đánh giá của cơ quan chức năng có thẩm quyền; quyết toán kinh phí đã sử dụng hàng năm và kết thúc nhiệm vụ theo quy định hiện hành. Việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí phải phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Các khoản chi chung theo quy định, gồm: chi xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thu thập thông tin, tài liệu; chi lập vi bằng; chi trang phục; chi biên dịch, phiên dịch tài liệu; mua trang thiết bị phục vụ hoạt động điều tra…

Dự thảo thông tư cũng quy định cụ thể về chi điều tra các vụ việc vi phạm pháp luật cạnh tranh, thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, hồ sơ miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Cụ thể; chi mua tin tối đa không quá 5 triệu đồng. Mua vật chứng mức chi theo quy định hiện hành, hợp đồng thỏa thuận, giá cả phù hợp với thị trường.

Hàng năm, Bộ Công thương xây dựng dự toán kinh phí để đảm bảo các chi phí phát sinh trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và trong tố tụng cạnh tranh tổng hợp chung vào dự toán của Bộ Công thương, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ theo quy định.

Căn cứ dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Công thương phê duyệt phân bổ kinh phí chi tiết theo nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, gửi Bộ Tài chính kiểm tra theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi cho nhiệm vụ chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, theo quy định của pháp luật.

Dự thảo thông tư đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi ký ban hành./.

Minh Anh