việt nam

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng tiền làm nhiệm vụ khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2021/TT-BTC về quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.

Thông tư nêu rõ, nguồn kinh phí chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1616/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Về chi tiền ăn, ở của các đoàn thể thao các nước tham dự, bao gồm cả đoàn thể thao Việt Nam trong thời gian tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, mức chi là 1.880.000 đồng/người/ngày (tương đương mức chi 80 USD/người/ngày theo thông lệ quốc tế).

Về chi tiền làm nhiệm vụ, thông tư cũng quy định rõ các đối tượng và mức chi cụ thể. Ví dụ chi cho đối tượng làm nhiệm vụ môn bóng đá, mức chi từ 400.000 – 7.050.000 đồng/người/ngày. Mức chi cao nhất là chi cho trọng tài quốc tế (tương đương 300 USD). Chi cho làm nhiệm vụ các môn thể thao khác, mức từ 300.000 – 2.350.000 đồng/người/ngày. Chi cho người làm nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, phục vụ có mức từ 55.000 - 500.000 đồng/người/ngày.

Nguyên tắc chi tiền làm nhiệm vụ, số ngày làm nhiệm vụ, thi đấu, trận đấu thực tế do Trưởng Ban Tổ chức Đại hội quyết định nhưng tối đa không vượt quá thời gian tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 hoặc thời gian tổ chức thi đấu của môn thể thao. Số ngày làm việc của trọng tài, giám sát, quan chức kỹ thuật; thành viên của ban kỷ luật, khiếu nại, điều phối viên quốc tế... được tính theo quy định của tổ chức thể thao quốc tế.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng tiền làm nhiệm vụ khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất, đồng thời không được thanh toán tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trong thời gian làm nhiệm vụ. Người đã hưởng bồi dưỡng làm nhiệm vụ thì không được hưởng chế độ phụ cấp lưu trú và ngược lại.

Kết thúc SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, chậm nhất trong thời hạn 60 ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình thu, chi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính.

Đối với các khoản thu từ đóng góp của các đoàn thể thao quốc gia tham dự; vận động tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định tại Quyết định số 1616/QĐ-TTg được sử dụng theo quy định tại Điều 3 Thông tư này và các quy định của nhà tài trợ; số còn lại (nếu có) nộp vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp nguồn ngân sách nhà nước giao đã đảm bảo kinh phí chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 theo chế độ quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì số thu được phải nộp về ngân sách nhà nước (trừ các nội dung thực hiện theo yêu cầu riêng của nhà tài trợ, đóng góp, ủng hộ).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2021 và được áp dụng cho SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11.

Theo kế hoạch, SEA Games 31 năm 2021 được tổ chức vào ngày 22/11/2021 tại Việt Nam./.

Minh Anh