Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Nguồn: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Đồ họa: Văn Chung