Về chính sách quản lý mặt hàng, Luật An toàn thông tin mạng quy định, khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự thuộc danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp phải có giấy phép xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự do Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng) cấp.

Về hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa, Luật Thương mại 2005 và Luật Quản lý ngoại thương 2017 đã quy định đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện, bên ủy thác hoặc bên nhận ủy thác phải có giấy phép, đáp ứng điều kiện xuất nhập khẩu trước khi ký hợp đồng ủy thác hoặc nhận ủy thác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Về hồ sơ, đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác thì người khai hải quan phải nộp 1 bản chụp hợp đồng ủy thác. Trường hợp ủy thác nhập khẩu các mặt hàng điện phải có giấy phép nhập khẩu, chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, pháp luật về quản lý ngoại thương mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác.

Liên quan đến chính sách thuế, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế.

Ngoài ra, theo Luật thuế giá trị gia tăng, hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Đối chiếu với các quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam nghiên cứu kỹ các quy định và thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để thực hiện./.