Theo Bộ Tài chính, đề xuất này là phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) đã có văn bản đề xuất ứng vốn năm 2014 cho các Quỹ Trợ vốn số tiền là 260 tỷ đồng, cụ thể: Quỹ CEP TP. Hồ Chí Minh là 200 tỷ đồng; Quỹ Trợ vốn Hà Nội, Quảng Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu mỗi Quỹ là 20 tỷ đồng.

Sau khi nhận được văn bản của TLĐLĐVN, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với TLĐLĐVN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan cho ý kiến. Sau khi lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành trên, Bộ Tài chính cho rằng do điều kiện NSNN còn khó khăn, do đó đề nghị Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét bố trí NSNN cho Quỹ hỗ trợ vốn.

Bên cạch đó, Bộ Tài chính cũng cho rằng, trong phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2015, Chính phủ đang trình Quốc hội bố trí dự toán chi đầu tư phát triển của TLĐLĐVN là 174 tỷ đồng (chi đầu tư xây dựng cơ bản), không bố trí kinh phí thực hiện cấp vốn cho Quỹ Trợ vốn của TLĐLĐVN.

Về mô hình hoạt động của các Quỹ Trợ vốn, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản số 1177/TTg-KTTH), TLĐLĐVN có trách nhiệm: “Báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lộ trình chuyển đổi và phương thức chuyển đổi các Quỹ Trợ vốn hiện có sang hoạt động theo tổ chức tài chính quy mô nhỏ”.

Do đó, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao Tổng LĐLĐVN khẩn trương xác định số lượng Quỹ Trợ vốn đang hoạt động và dự kiến thành lập mới trong giai đoạn 2015- 2018.

Đồng thời, Bộ Tài chính thống nhất với Ngân hàng Nhà nước về lộ trình và phương thức chuyển đổi cụ thể sang mô hình tổ chức tài chính vi mô đối với các Quỹ Trợ vốn, để Ngân hàng Nhà nước có văn bản hướng dẫn cụ thể (văn bản số 1177/TTg-KTTH nêu trên).

Về xác định nhu cầu vốn cho các Quỹ đang hoạt động, trên cơ sở soát các quy định về phương thức chuyển đổi đối với các Quỹ Trợ vốn, TLĐLĐVN làm việc với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định nhu cầu vốn phải cấp từng năm cho các Quỹ Trợ vốn, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức NSNN cấp cho các Quỹ Trợ vốn giai đoạn 2015 - 2018.

Đối với các Quỹ Trợ vốn thành lập mới giai đoạn 2015-2018, tại Dự thảo Luật NSNN quy định không cấp vốn cho các quỹ không tự chủ, trùng lặp mục tiêu. Do đó, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao TLĐLĐVN xác định lộ trình thành lập các Quỹ Trợ vốn phù hợp quy định của pháp luật, đảm bảo nguồn vốn hoạt động huy động từ các nguồn lực xã hội và không phụ thuộc vào nguồn NSNN./.

Nhật Minh